kihua logo
 
首页
| | |  
 
 
突出轴型电磁离合/shinko_sinfonia_神钢电机制动器
<CLC-1000>

 

形式

CLC-1000

离合/shinko_sinfonia_神钢电机制动器

CLC-1000
静摩擦トルク   Nm
350

定格電圧   DC-V

24
消費電力         W(at75℃)
31

質量       kg

82

单位 : mmA 280
B 106
C 158
D 308
E 61
G 17
H 312
I 354


L 553
M 273
N 114.5
O 99
P 276.5
R 162.5
Z 18

Q 110
QK 89
d 48
b 12
h 8
t

4.5DMP-63/24A

TMP-40D

EMP-70DB

CSM-55DB

CMPH-250/4HB

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |