kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 
 
shinko_sinfonia_神钢电机制动器<ERS-501A/OMS>
 
形 式

ERS-501A/OMS

静摩擦トルク    Nm

40

定格電圧    DC-V

24
消費電力     W(at75℃)
13
質量        kg
4.0
制御器 FMPR-70/24D

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |