kihua logo
 
首页
| | |  
 
 

自动通风式shinko_sinfonia_神钢电机离合器<PHC-5R>

 

形式
PHC-5R
静摩擦トルク     Nm
50

定格電圧     DC-V

24
消費電力    W(at75℃)
54

質量             kg

17

单位 : mmB 165
D 219
D2 87
D1 87


L 148
Q 68
R 40
Y1 4
Y2 4

Z P.C.D 102
ネジ M8x10
YJ P.C.D 102
ネジ M8x10

Q1 35
Q2 10
QK 38.5

 

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |