kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 
 

报警型系列机种一览表
形式

shinko_sinfonia_神钢电机离合器

shinko_sinfonia_神钢电机制动器
离合/shinko_sinfonia_神钢电机制动器
SF
通し軸形
SFC
突合せ軸形
PB EP/EPS
突合せ軸形
外观
詳細

SF-250/BMS-AG
SF-250/BMG
SF-400/BMS-AG
SF-400/BMG
SF-500/BMP
SF-501/BMS
SF-650/IMS
SF-650/IMP
SF-650/BMS
SF-650/BMP
SF-825/BMS
SF-825/BMP
SF-825/IMS
SF-1000/IMS
SF-1225/IMS
SF-1525/IMS
SF-825/IMP
SF-1000/IMP
SF-1225/IMP
SF-1525/IMP
SF-1000/BMS
SF-1225/BMS
SF-1525/BMS
SF-1000/BMP
SF-1225/BMP
SF-1525/BMP
SF-1525HT/IMS
SF-1525HT/BMS

SFC-250/BMS-AG
SFC-400/BMS-AG
SFC-500/BMP
SFC-501/BMS
SFC-650/IMS
SFC-650/BMS
SFC-825/BMS
SFC-825/IMS
SFC-1000/IMS
SFC-1225/IMS
SFC-1525/IMS
SFC-1000/BMS
SFC-1225/BMS
SFC-1525/BMS
SFC-1525HT/IMS
SFC-1525HT/BMS

PB-260/FMS-AG
PB-400/FMS-AG
PB-500/IMP
PB-501/IMS
PB-650/IMS
PBS-825/IMS
PB-1000/IMS
PB-1225/IMS
PB-1525/IMS
PBS-825/IMP
PB-1000/IMP
PB-1225/IMP
PB-1525/IMP
RF-1525HT/IMS

EP-250
EP-400
EP-500S
EP-501
EPS-650
EP-825
EPS-1000
EPS-1225
EPS-1525
EPS-1525HT

形式
shinko_sinfonia_神钢电机离合器
带V型轮的shinko_sinfonia_神钢电机离合器
臂状刹车型
正反转型shinko_sinfonia_神钢电机离合器单元
CLC<BR>突合せ軸形 ES AR RP
外観
詳細

CLC-250
CLC-400
CLC-501
CLC-825
CLC-1000
CLC-1225
CLC-1525
CLC-1525HT

ES-500-A2-19J
ES-500-B2-24J
ES-500-B2-28J
ES-825-B2-28J
ES-825-B4-38J
ES-1000-B4-38J
ES-1225-C3-42J

AR-250
AR-400
AR-500
AR-825

アームブレーキAR形用アダプタ
2A-11
2A-14J
4A-19J
4A-24J
5A-28J
8A-38J
8A-42J

RP-250
RP-400

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |